top of page

文章

8

10

​作者

穆民交際會

古爾阿尼與母撒經

近數月來(鄙人)注意回回教的經,因為常聽人云,中國回回教朋友極注意教中的經。考其原因曰古爾阿 尼經,從前(鄙人)亦未詳細調查此經。近來特別研究。雖有繙成英文,誠恐未完全,非查阿爾璧原文天經不 可。好者(余)已學過阿爾璧文字,檢閱一過,甚為喜悅,不但道理說得頗好,且文法與有那泥西利呢文法相 同,方知我等多年所調查新舊約,即是回教所說母撒討喇忒律法下同經五本,亦有達五德大衛則逋爾詩篇,該 經內所稱的爾撒,即耶穌,另有兩個稱呼,其一迦利瑪土亞臘(意思是真主之道)。其二儒胡亞臘(意思是真 主之靈亦是真主之氣)。所以爾撒耶穌留下與人之引支勒,就可以知道真主。(余)最快樂者回教之引支勒福 音,即是我們福音。如果將母撒討喇忒律法經與古爾阿尼經,不必用繙成漢文或英文的書,均用該經原文核對 許多相同地方。然而有那泥與阿爾璧文字雖不相同,說話類多相合。譬如北京南京口音稍異,其實相同地方很 多,足表出于一個本原故。(余)查得阿爾璧的人與朱乎得的人(即是猶太),同是一個祖宗,名曰亞伯拉罕 。他有二個兒子,一名易司馬儀,是阿爾璧的祖宗,一名以撒,是朱乎得的祖宗,當初自然說話一樣。後來安 拉乎,就是真主命令他弟兄兩人分開,一個住在阿爾璧,一個住在朱乎得,成為兩國。年深日久,說話等等不 免有所分別,但要緊根本仍有保存,因此更應讀古爾阿尼經的原文。(余)盼望回教友人多看母撒的經,自然 多得好意思。惟穆罕默德所受古爾阿尼經,他亦注意討喇忒與引支勒,且古爾阿尼經第三章二節云,此經證明 原文降下來的經,就是真主賜與人的討喇忒經與引支勒,令人分別善惡。他曾說主阿拉母,就是求主幫助我等 ,不難開真理之意。可見古爾阿尼經內亦勸我們須明白母撒的經方好。況且穆罕默德批評朱乎得人,因不信爾 撒離開真理,所以我等可以調查原來母撒的經,多知真道多得真理,不要同朱乎得人一樣,忘卻真理。且古爾 阿尼經內常提爾撒的事情,如果欲知爾撒是誰,只要學穆罕默德多看引支勒,自然就明白此事,得了極大福氣 ,免了將來最大審判。(余)第一次宣發古爾阿尼與母撒大意如此,不必多說。另日自當詳細再述。盼望回教 諸君須知古爾阿尼經,並要查其原先所降下來的經,於我們關係很大。現在此書極多,就是普天下萬國皆有的 新舊約聖經,昔年回教祖宗注重此經,我們亦應當注重此經。(鄙人)週查古爾阿尼經得著許多好意思,諸君 亦不妨調查母撒即是討拉特經與引支勒諸經,不但得了真理意思,且可證明(鄙人)之言非妄發也。

bottom of page